Afspraak maken?
ons adres: Vilstersestraat 35 Lemelerveld

Overeenkomst lidmaatschap Corefit / FIT

Lidmaatschap overeenkomst Corefit / FIT

Art. 1: Het abonnement gaat in de eerste van de maand na uw inschrijving. U wordt lid voor onbepaalde tijd.
Art. 2: De intake kosten (alleen voor de Corefit) is eenmalig voor de duur van het lidmaatschap
Art. 3: Betalingen van uw abonnementsgeld geschiedt per maand, bij automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt rond de 3de van de maand van uw rekening ingehouden.
Art. 4: Verlenging/opzegging: De periode van inschrijving ( periode = 1 maand) wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk een maand voordat uw periode verloopt. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren. Bij opzegging eindigt uw abonnement altijd op de laatste dag van de maand.
Art. 5: U kunt uw abonnement bij gezondheidsreden opschorten. Dit kan alleen in overleg met de fysiotherapeut. Opschorten kan voor een maximale periode van 3 maanden. Daarna wordt er in overleg gestopt of weer getraind. Bij de receptie kunt u hiervoor een formulier invullen.
Art. 6: Niet benutte trainingstijd, maar wel afgemeld (minimaal 24 uur van te voren) , kan binnen 2 weken ingehaald worden, wordt daar geen gebruik van gemaakt vervalt de mogelijkheid om in te halen. Niet afgemelde trainingstijd kan niet worden ingehaald, maar wordt wel berekend.(Afmelden minimaal 24 uur van te voren). Bij ziekte langer dan 2 weken kan de trainingstijd opgeschort worden, dit alleen in overleg. Verandering van dag en tijd kan alleen in overleg met receptioniste of fysiotherapeut.
Art. 7: Alleen met schone sportschoenen met licht gekleurde zolen mag men de zalen betreden.
Art. 8: Het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens het trainen.
Art. 9: Na gebruik van de cardiotoestellen wordt u geacht het toestel schoon te maken.
Art 10: U wordt erop gewezen dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dat u eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van het trainen kan ontstaan voor eigen risico neemt. Corefit / FIT is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
Art.11: Corefit / FIT is niet verantwoordelijk voor diefstal of het in ongerede raken van kleding en/of voorwerpen.
Art. 12: Corefit / FIT behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.
Art. 13: Roken is in het hele gebouw ten strengste verboden.
Art. 14: Het gebruik van mobiele telefoons is binnen de oefenzaal verboden.
Art. 15: U wordt geacht dit reglement na te leven.
Art. 16: Met klachten en/of suggesties kunt u terecht bij de directie van Corefit / FIT
Art. 17: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Corefit / FIT
Art. 18: Bij het nemen van een abonnement gaat u automatisch akkoord met het in dit reglement gestelde.
Art. 19: Ondergetekende verklaart een duplicaat van dit reglement te hebben ontvangen.

U gaat akkoord met dit reglement en verklaart dat Corefit / FIT gerechtigd is het lidmaatschapsgeld van zijn/haar bankrekening per automatische incasso, tot wederopzegging, te innen.